Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CrossFit Kampen

Artikel 1. Definities
1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
2. CrossFit Kampen: de eenmanszaak CrossFit Kampen, gevestigd te Kampen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84767537.
3. De klant: de natuurlijke persoon die met CrossFit Kampen een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
4. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan de klant tot het verrichten van diensten door CrossFit Kampen.
5 Diensten: alle diensten met betrekking tot het geven van personal- en small group trainingen, duo trainingen, bootcamp, coaching, sportlessen alsmede sportactiviteiten op het gebied van crossfit. Voorgaande geldt in de breedste zin van het woord.
6. De overeenkomst: elke schriftelijk afspraak tussen de klant en CrossFit Kampen tot het leveren van diensten door CrossFit Kampen ten behoeve van de klant.
7. Partijen: CrossFit Kampen en de klant samen.
8. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie via e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
9. Strippenkaart: de overeenkomst die de klant het recht geeft om een overeengekomen aantal sportlessen op de rittenkaart te gebruiken voor de diensten van CrossFit Kampen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CrossFit Kampen, elke inschrijving van de klant, elke overeenkomst tussen partijen en op elke dienst die door CrossFit Kampen wordt aangeboden.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, krijgt de klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CrossFit Kampen aan de klant aangeven op welke wijze de klant de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken. Eventuele andere algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door CrossFit Kampen niet geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten tussen partijen.
5. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van CrossFit Kampen is van toepassing. CrossFit Kampen heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment, zonder nadere kennisgeving, eenzijdig te wijziging en aan te vullen. Wijzigingen/aanvullingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen. CrossFit Kampen zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden. De klant heeft het recht de overeenkomst met CrossFit Kampen te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en).
6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
7. Indien CrossFit Kampen op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbod
1. Alle aanbiedingen van CrossFit Kampen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. CrossFit Kampen heeft het recht een overeenkomst met een (potentiële) klant om een voor CrossFit Kampen gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecifieerd, zodat de klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens, afbeeldingen e.d. in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft CrossFit Kampen het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
6. CrossFit Kampen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst/ inschrijvingen
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanbod van CrossFit Kampen aanvaardt. Aanvaarding geschiedt door middel van inschrijving via het daarvoor bestemde (online) inschrijfformulier. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders met elkaar overeenkomen.
2. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig inschrijven bij CrossFit Kampen. Ouder(s) en/of verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en de algemene voorwaarden.
3. Het lidmaatschap is bindend indien CrossFit Kampen de inschrijving van de klant schriftelijk heeft bevestigd. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
4. Bij de inschrijving verstrekt CrossFit Kampen een machtiging voor het starten van een automatische incasso.
5. Elke nieuwe klant heeft recht op een gratis proefles. De proefles kan per e-mail of via het inschrijfformulier op de website worden aangevraagd.
6. CrossFit Kampen heeft het recht om diensten, zoals workshops, te annuleren of te verplaatsen wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
7. CrossFit Kampen mag roosters, lesdagen en/of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn.
8. CrossFit Kampen heeft het recht klanten zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan sportlessen en workshops.
9. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap te onderbreken in verband met (school)vakanties. Bij langdurige ziekte/blessures/zwangerschap kan het abonnement bevroren worden met een maximum van 12 maanden.
10. Indien wijzigingen optreden in NAW-gegevens, e-mailadres of betaalgegevens van de klant, dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan CrossFit Kampen door te geven.
11. De klant heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij CrossFit Kampen met toestemming van de klant reeds een aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening (bijvoorbeeld in het geval van workshops). De klant ziet door middel van deze toestemming af van zijn herroepingsrecht. Tevens kan de klant geen beroep doen op het wettelijk herroepingsrecht, in geval de dienstverlening op maat is gemaakt, welke duidelijk bestemd is voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen (bijvoorbeeld in geval van privétrainingen).
12. Indien de overeenkomst door meerdere klanten wordt aangegaan, is elke klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. CrossFit Kampen zal de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. CrossFit Kampen heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. CrossFit Kampen kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant.
2. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Termijnen waarbinnen de dienstverlening door CrossFit Kampen worden uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van CrossFit Kampen op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de diensten wordt vertraagd doordat de klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking heeft verleend, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door CrossFit Kampen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van de klant komt, sprake is van vertraging, heeft CrossFit Kampen recht op een redelijke verlenging van de (uitvoerings)termijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komt voor rekening en risico van de klant.
4. CrossFit Kampen is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. De uitvoering van de dienstverlening is gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgelegde planning. CrossFit Kampen is nimmer aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. CrossFit Kampen is nimmer gehouden de juistheid van aangeleverde informatie en/of gegevens te toetsen. De klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6. De klant dient zich te houden aan de opgegeven gedragsregels c.q. instructies van CrossFit Kampen. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt ontbonden en de klant de toegang tot de dienst, zoals een workshop of training van CrossFit Kampen kan worden ontzegd.
7. De eerste training zijnde een proefles is te allen tijde kosteloos.
8. Indien een trainer van CrossFit Kampen afwezig is wegens ziekte of andere calamiteiten, is de klant gerechtigd om de training op een andere datum in te halen.
9. De strippenkaart geeft recht het aantal trainingen te volgen waarop de strippenkaart recht geeft. De strippenkaart is geldig voor een periode van 12 maanden. Na het verstrijken van genoemde periode, heeft de klant geen recht meer op eventuele resterende trainingen. Trainingen die overblijven na het verstrijken van de geldigheid van de strippenkaart worden niet gerestitueerd.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant
1. De klant is gehouden alle door CrossFit Kampen verzochte informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de diensten in gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste, volledige, veilige en ononderbroken uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat CrossFit Kampen niet in staat is een volledige uitvoering van de overeenkomst te realiseren. Alle gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van de klant.
2. De klant heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico met betrekking tot het sporten. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
3. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van hulpmiddelen en/of faciliteiten alsmede deelname aan een training, workshop of ander activiteit is geheel op eigen risico en verantwoordelijk van de klant.
4. De klant is verplicht CrossFit Kampen zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. CrossFit Kampen zal gewenste wijzigingen uitvoeren, mits dit naar redelijkheid mogelijk is. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat een overeengekomen termijn binnen de overeenkomst door CrossFit Kampen wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. 
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt CrossFit Kampen de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding
1. CrossFit Kampen heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien CrossFit Kampen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
2. CrossFit Kampen is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CrossFit Kampen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. CrossFit Kampen behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 9. Prijzen en tarieven
1. De vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. CrossFit Kampen voert de dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief en conform de gekozen dienst.
3. CrossFit Kampen behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.
4. De klant kan geen rechten ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of in het verleden betaalde prijzen.

Artikel 10. Betaling en incasso
1. Betaling geschiedt middels automatische incasso, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerst termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks. Strippenkaarten dienen in één keer worden te voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Betaling zal – behoudens dwingendrechtelijke bepalingen – plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4. Wanneer de automatische incasso mislukt, ontvangt de klant een betalingsherinnering per e-mail waarbij de klant het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de betalingsherinnering handmatig dient te voldoen aan CrossFit Kampen.
5. Indien de betaling na de betalingsherinnering – bedoeld in het vorige lid – niet tijdig door CrossFit Kampen is ontvangen, is CrossFit Kampen gerechtigd € 20,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.
6. Wanneer na de betalingsherinnering – bedoeld in het vierde lid van dit artikel – niet tijdig door CrossFit Kampen is ontvangen, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft CrossFit Kampen het recht wettelijke rente en incassokosten (volgens het BIK) bij de klant in rekening te brengen.
7. De door de klant gedane betalingen worden door CrossFit Kampen ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. Bij niet tijdige betaling behoudt CrossFit Kampen zich het recht voor om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen en daarmee de toegang tot de trainingen en/of activiteiten met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

Artikel 11. Betalingsonmacht
1. CrossFit Kampen is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 12. Beëindiging lidmaatschap/ opzegging
1. Bij het beëindigen van het sportabonnement geldt een opzegtermijn van één maand. Beëindiging dient te geschieden door middel van het invullen van het opzegformulier.
2. Een sportabonnement duurt ten minste 3 maanden. Na de periode van 3 maanden kan het abonnement maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. In geval de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van CrossFit Kampen, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van CrossFit Kampen voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door CrossFit Kampen gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van CrossFit Kampen onder die verzekering.
2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij abonnementen die een langere doorlooptijd hebben dan twee maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste twee maanden.
3. CrossFit Kampen is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CrossFit Kampen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CrossFit Kampen kan worden toegekend;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
4. Aansprakelijkheid van CrossFit Kampen voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade of immateriële schade, is uitgesloten.
5. Een bezoek aan CrossFit Kampen geschiedt geheel op eigen risico. CrossFit Kampen is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van CrossFit Kampen.
6. CrossFit Kampen is niet aansprakelijk voor schade, vermissingen of diefstal van persoonlijke eigendommen van klanten in en om de sportschool.
7. CrossFit Kampen is niet aansprakelijk voor handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van CrossFit Kampen. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8. CrossFit Kampen is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten c.q. blessures naar aanleiding van de dienstverlening van CrossFit Kampen. Eventuele blessures dienen voor de training of activiteit bekend te worden gemaakt CrossFit Kampen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen.
9. De klant vrijwaart CrossFit Kampen, zijn werknemers en hulppersonen voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de klant heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij CrossFit Kampen ten gevolge van eigen handelen of nalaten.
10. CrossFit Kampen is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant vrijwaart CrossFit Kampen, zijn werknemers en hulppersonen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
11. Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij CrossFit Kampen te worden ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
12. Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van CrossFit Kampen en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Overmacht
1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die CrossFit Kampen niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CrossFit Kampen kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van hemzelf, werknemers, hulppersonen of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door CrossFit Kampen ingeschakelde derden of leveranciers, overheidsmaatregelen, (extreme) weersomstandigheden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is CrossFit Kampen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van CrossFit Kampen en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van CrossFit Kampen. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop CrossFit Kampen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CrossFit Kampen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. In geval van overmacht zal CrossFit Kampen zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van CrossFit Kampen gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is CrossFit Kampen gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
1. CrossFit Kampen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is de klant verboden om de door CrossFit Kampen opgestelde documenten, stukken, concepten, adviezen, schema’s, modellen en andere geestesproducten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossFit Kampen. De klant mag genoemde producten enkel gebruiken zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen partijen.
3. De rechten van intellectueel eigendom welke CrossFit Kampen in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
4. De klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart CrossFit Kampen tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
5. De inhoud van de website van CrossFit Kampen waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van CrossFit Kampen of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van CrossFit Kampen.
6. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van CrossFit Kampen is de klant gehouden alle schade, die voortvloeit uit deze schending, van CrossFit Kampen en/of derden volledig te vergoeden.

Artikel 16. Foto- en filmopname, geheimhouding en privacy
1. De klant geeft CrossFit Kampen toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van klanten te (laten) maken tijdens de diensten en te gebruiken voor promotionele doeleinden. Klanten kunnen aan CrossFit Kampen kenbaar maken dat ze niet gefotografeerd wensen te worden of de betreffende foto’s niet op de website of social media van CrossFit Kampen mogen worden geplaatst en/of niet voor promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
2. Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
3. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Persoonsgegevens van klanten worden enkel verwerkt voor het aanbieden van de diensten van CrossFit Kampen, voor het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. CrossFit Kampen spant zich in om de gegevens die CrossFit Kampen van de klanten opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Het is CrossFit Kampen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken. CrossFit Kampen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 17. Klachtenregeling
1. Klachten met betrekking tot de dienstverlening van CrossFit Kampen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan CrossFit Kampen kenbaar te worden gemaakt.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
3. De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van CrossFit Kampen dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
4. CrossFit Kampen dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal CrossFit Kampen in overleg treden met de klant om een passende oplossing te bereiken.
5. De klant heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van CrossFit Kampen.
6. Het in dit artikel bepaalde geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen CrossFit Kampen en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CrossFit Kampen is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.